CV

Søren Have profilfotoOm Søren

Siden 2000 har jeg som konsulent bistået en lang række af virksomheder og offentlige organisationer. Mit fokus har fra starten været på transportvirksomheder og ofte på optimering af deres ressourceforbrug gennem ændrede tilgange og/eller digitale løsninger. Fra optimering af Arlas lastbiler, over Maersks containere til brug af roadpricing for at udnytte vejene og køretøjerne bedst muligt.

I de senere år har jeg især arbejdet med projekter af samfundsmæssig betydning, og dermed i krydsfeltet mellem praktisk realiserbarhed og politiske mål. Et krydsfelt jeg trives i, og derved har opnået stor erfaring med at navigere i.

Grundet den politisk-strategiske karakter af de opgaver, jeg har løst, er jeg vant til komplekse interessentbilleder og til at agere på øverste niveau i organisationen.

Siden COP15 har jeg personligt i stigende omfang været engageret i den grønne omstilling, og jeg har også aktivt søgt så vidt som muligt at bringe mit arbejdsliv i overensstemmelse hermed. Dette var bl.a. også derfor jeg i 2015 skiftede til Rambøll, som har et stærkt bæredygtighedsfokus.

Parallelt med mit professionelle virke i har jeg, med udgangspunkt i min erfaring og indsigt i bæredygtig transport, opbygget en dyb viden om klimaudfordringerne og mange af løsningerne herpå, særligt indenfor sektorerne transport, energi og byggeri.

På baggrund af denne kombination af erfaringer og ønsker, blev jeg i januar 2022 programchef for Fremtidens Mobilitet, ved Danmarks grønne tænketank, CONCITO.

Nøglekompetencer

  • Analytisk stærk og vant til at absorbere meget viden hurtigt
  • Politisk indsigt og erfaring
  • Vant til at tænke i hvor gevinsterne er, og for hvem
  • Struktureret, og ekspert i syntese og konceptualisering
  • Erfaren kommunikatør, på skrift (fx oplæg, rapporter, notater, debatindlæg), i tale (fx præsentationer, debatter og interviews) og på sociale medier
  • Projekt- og personaleledelse

Uddannelse

1990-1999, Ph.d. i matematik, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark.
Efteruddannelse i: Ledelse, medietræning, projektledelse, kontraktjura, forhandlingsteknik, skriftlig kommunikation, mm.

Arbejdsmæssige erfaringer

2022-
Programchef, Danmarks grønne tænketank, CONCITO
Søren er programchef for det i januar 2022 nyetablerede program for fremtidens mobilitet.

2020-2021
Selvstændig rådgiver
Søren bruger sin indsigt i mulighederne og udfordringerne i den grønne omstilling og sin mangeårige konsulenterfaring til at bistå organisationer med at blive klar over hvad deres rolle i omstillingen skal være, og hvordan de bedst udfylder den.

2021
Programchef (frem til juli 2021; derefter tilknyttet som rådgiver)
Søren var som programchef ansvarlig for indholdet af alle faglige aktiviteter i Tomorrow, platformen for fremme af bæredygtig handling, samt for de bæredygtighedsmæssige aspekter af produktionen af Tomorrows aktiviteter. Dette inkluderede ledelse af et team på 3 projektledere og en projektassistent.

2015-2020
Managing Consultant, Rambøll
Søren bistod offentlige og private kunder med at omsætte behov til strategi, og komme fra strategi til projekter som kan levere den ønskede forandring. Sørens fokus var indenfor digitalisering og transportsektoren.

2008-2014
Management Consultant, PA Consulting Group
Søren bistod især kunder med at formulere forretnings- og IT-strategier, formulere forretningsmodeller, definere projekter, samt foretage reviews af igangværende projekter.

2003-2008
Afdelingsleder, Maersk Data/IBM
Søren var konsulent, projektleder og afdelingsleder for medarbejdere der udviklede IT-løsninger til Maersk, hovedsageligt indenfor Business Intelligence og andre beslutningsstøttesystemer.

2000-2002
Konsulent, PwC Consulting (afdeling frasolgt som Transvision)
Udvikler/konsulent og projektleder i forbindelse med udvikling og implementering af IT-systemer til taktisk og operationel transportplanlægning

1998-2000
Forsker og Projektleder, Aarhus Universitet
Sekretariatschef for det matematiske forskningscenter MaPhySto – Centre for Mathematical Physics and Stochastics

Politiske erfaringer

2001-2013: Medlem af Konservative, Frederiksberg

2014-2020 (udmeldt 5. maj 2020): Medlem af og aktiv i Alternativet

  • Medstifter af lokalforeningen på Frederiksberg
  • Kandidat til kommunalvalget i 2017
  • Medlem af Hovedbestyrelsen maj 2019-januar 2020
  • Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 4. februar – 4 maj 2020

2018: Initiativtager til borgerforslag om flyskat efter svensk forbillede (nåede dog ikke de 50.000 støtter)

Kommunikationsmæssige erfaringer

2013- : Adskillige faglige og politiske indlæg i Børsen, Ingeniøren, Altinget, Frederiksberg Bladet, Politiken, Ræson og Miljømonitor.

2013- : Adskillige interviews/oplæg/debatter i aviser/radio/tv, til konferencer og på Folkemødet.

Projekter om transport og grøn omstilling

2021
Bistand til analyse af muligheder for forretningsudvikling indenfor tung transport
Brobizz A/S, Danmark
Brobizz overvejede at udvikle nye ydelser målrettet godstransportbranchen. Søren bistod med research og analyse.

2018-2021
Bistand i forbindelse med forhandlinger vedrørende EETS-direktivet, samt efterfølgende organisatorisk implementering
Vejdirektoratet, Danmark
I 2018-2019 blev direktivet vedrørende interoperabilitet af elektroniske vejafgiftssystemer revideret med henblik på dels at fremme udbredelsen af dækkende løsninger, dels give bedre muligheder for opkrævning på tværs af landegrænser. Søren bistod i forhandlingsforløbet bl.a. med udarbejdelse af danske forhandlingsmandater og kommentering og review af udkast. Herefter bistod Søren med den organisatoriske implementering i SKAT og Vejdirektoratet frem til ikrafttrædelsen d. 19. oktober 2021.

2020-2021
Bistand til analyse om roaming for ladeinfrastruktur
Transportministeriet, Danmark
Transportministeriet skulle som led i fremme af adgangen til offentlig ladeinfrastruktur i Danmark udarbejde en analyse af markedet og udfordringerne i forhold til roaming blandt udbydere af offentlig ladeinfrastruktur. Søren bistod dels med ekspertindsigt, dels med skrivebistand.

2019+2021
Elektrificering af lastbiltransport
Femern A/S, Danmark
Afklaring vedrørende mulige konsekvenser for Femern-tunnellens udformning, som følge af eventuelt behov for understøttelse af elektriske lastbiler via ladestationer og/eller elektriske veje.

2020
Udvikling af mobilitetskoncept
FrederiksbergFonden, Danmark
Frederiksberg Fonden overvejer, som led et større boligprojekt, at etablere bæredygtige mobilitetskoncepter i tilknytning til boligerne. Søren bistod med udarbejdelse af konceptuelt design, omhandlende elektriske delebiler og højkvalitetsfaciliteter til (el)(lad)cykler.

2020
Bistand til udarbejdelse af policy-indspil
Partnerskabs-baseret organisation, Danmark
Søren bistod organisationen med at formulere mulige indspil til de igangværende forhandlinger om grøn mobilitetsplan.

2020
Handlingsplan for ladestandere
Boligselskabet 10. marts 1943, Danmark
Der bygges scenarier vedr. den potentielle fremtid i forhold til at belyse, hvor mange ladestandere der skal være ved den enkelte afdeling. Der udformes et spørgsmål-svar ark med en række typiske spørgsmål, som bl.a. en afdeling kan stå med om ladestandere. Der udformes et spørgetræ, der skal hjælpe afdelingerne med at træffe de for dem rette valg på et oplyst grundlag. Der udføres et pilotprojekt for to (ud af i at 15) afdelinger, hvor det konkrete behov vurderes, elektrisk design udarbejdes og omkostninger estimeres. Søren bistod med ekspertindsigt.

2020-2021
Formulering af strategi og handlingsplan for ladeinfrastruktur
Esbjerg Kommune, Danmark
I Esbjerg Kommunes Vision 2025 er der et politisk ønske om at være en grøn foregangskommune. Dette ønsker kommunen bl.a. sker gennem at benytte sine betydningsfulde rolle som bygherre, myndighed, arbejdsgiver og flådejer til at understøtte udviklingen og dermed bidrage til en reduktion af transportsektorens CO2 udledning. Der skal konkretiseres i en strategi og handlingsplan for ladeinfrastruktur i kommunen. Sørens rolle i projektet er at tilføre nødvendig ekspertviden.

2020-2021
Etablering af ladeinfrastruktur
ARC – Amager Ressource Center, Danmark
Som led i at overtage affaldsindsamlingen for Københavns Kommune, er det besluttet at køretøjerne i de kommende år skal udskiftes med elektriske. Dette kræver etablering af ladeinfrastruktur til over 65 køretøjer på hver af to lokationer. Søren bistod i foråret 2020 med afklaring af den rette tilgang til business case for smart energi, opgavefordeling, anlægsprincipper og udbudsstrategi, og nu med udarbejdelse af udbudsmateriale.

2020
Analyse vedrørende roaming mellem ladeinfrastruktur-operatører
Region Hovedstaden, Danmark
Region Hovedstaden havde deltaget i EU-projektet evRoaming4EU, og havde behov for bistand i forbindelse med projektets evaluering og afrapportering. Som led heri forestod Søren bl.a. dialog med aktørerne i den danske elbilbranche, for at validere de anbefalinger som EU-projektet ville pege på.

2020
Analyse vedrørende fremtidig parkering i Hersted
Albertslund Kommune, Danmark
I byudviklingen af Hersted Industripark havde Albertslund Kommune brug for bistand til at formulere principper og metoder til at sikre den rigtige mængde parkeringsareal efterhånden som området udvikler sig.

2020
Bistand vedrørende Due Diligence analyse af CPO
Kunde fortrolig, Sverige
Kunden overvejede at opkøbe eller lave betydelig investering i et nordisk firma med et stort netværk af ladeinfrastruktur, og bad Rambøll om bistand til at analysere relevante aspekter før en vigtig beslutnings-gate. Som led heri forestod Søren analyse af teknologiske og regulatoriske muligheder og udfordringer på tværs af de skandinaviske lande, herunder aspekter relateret til roaming.

2019-2020
Bistand til valg af P-operatør
BMC Ejendomme A/S, Danmark
Project description: Following the acquisition of a parking garage, the client needed to contract an operator for managing the payment and other services. Ramboll assisted in selecting the operator and in managing the transition into operation

2019-2020
Bistand til etablering af charter for RSMP-samarbejdet
Vejdirektoratet, Danmark
Bistand til etablering af charter for RSMP-samarbejdet.

2019
Analyse om roadpricing
Sund & Bælt Holding A/S, Danmark
Foranalyse vedrørende mulige modeller for roadpricing i og udenfor byerne

2019
Analyse af ny teknologis effekt på efterspørgslen efter veje
Vejdirektoratet, Danmark
Person- og godsdroner, Hyperloop, flyvende biler mv. er eksempler på nye transportformer, som ofte nævnes som begrundelse for at udskyde eller reducere investeringer i ny eller tilpasning af eksisterende vejinfrastruktur. Formålet med dette projekt er at afsøge disse nye transportformers påvirkning af vejtrafikken.

2018-2019
Illustration af kollektive transportløsninger ved en Kattegatforbindelse, der ikke medtager tog
Transportministeriet, Danmark
For at illustrere mulighederne for forskellige kollektive transportløsninger i en situation hvor en fremtidig Kattegatforbindelse en ren billøsning udviklede Rambøll et idekatalog, med løsninger af forskellige type (køretøjsteknologi, infrastruktur og styring/it). Løsningerne rangerede fra eksisterende kommercielle løsninger til mulige fremtidige konceptuelle løsninger, for at vise det mulige udviklingsspænd i tiden frem mod 2035.

2018
Management Workshop
Clipper Group A/S, Danmark
Konsulentfirmaet forestod en ledelsesworkshop med det formål dels at drøfte digitaliseringsagendaen generelt, dels at gennemgå kndens ‘Digital Readiness Assessment’.

2018
Strategic Support
Trafikselskabet Movia, Danmark
Analyse og support til Movia i implementering af deres strategiske arbejde med brug af data og viden til at skabe en styrket position i forhold til fremme af mobilitetsservices

2018
Selvkørende køretøjer
Femern A/S, Danmark
Afklaring vedrørende mulige konsekvenser af selvkørende køretøjer i forhold til Femern-tunnellens udformning.

2017-2018
Bistand til ekspertgruppe
Transportministeriet, Danmark
Transportministeren havde etableret en ekspertgruppe som skulle analysere og beskrive hvordan man bedst løser fremtidens udfordringer på transportområdet. Rambøll bistod ved at tilføre ekspert-, skrive- og redaktionsbistand til udvalgte kapitler.

2017
Analyse af reguleringsmæssige barrierer for anvendelsen af autonome skibe
Søfartsstyrelsen, Danmark
Rambøll og CORE Advokatfirma udførte en analyse af de reguleringsmæssige barrierer for udvikling autonome skibe, med det formål at tilvejebringe et vidensgrundlag for at gennemføre nødvendige lov- og regelændringer nationalt og internationalt til at fremme udvikling af teknologier til autonome skibe.

2016-2017
Analyse af potentiel tranformation til førerløse S-tog
Transportministeret, Danmark
En tidligere analyse havde peget på potentialet ved omlægning af S-banen til førerløs drift, tilsvarende Metroen. På opdrag fra Transportministeriet gennemførte Rambøll derfor en tilbundsgående udredning af driftsplaner, gevinster, omkostninger, implementeringsplan og risici forbundet hermed. I forlængelse heraf har Rambøll bistået Transportministeriet med at analysere den fremtidige organisering ved førerløs drift. Søren var projektleder for det arbejdsspor, som beskrev bemanding og deraf følgende omkost-ninger, indledende analyse af ejerskab/organisering, samt implementering og risici.

2016-2017
Scenarieanalyse af mobiliteten i hovedstadsområdet
Metroselskabet I/S, Danmark
Flere langsigtede tendenser forventes at kunne påvirke behovet for mobilitet i hovedstadsområdet, eksempelvis urbanisering og automatisering. For at vurdere de afledte usikkerheder og forberede håndteringen af disse, ønskede Metroselskabet, Hovedstadens Letbane og Region Hovedstaden at gennemføre en scenarieanalyse. Rambøll bistod med gennemførelsen af denne, gennem bl.a. analyser og workshops. Søren var projektleder for dette projekt.

2016-2017
Analyse af omkostningerne ved forsinkelser i godstrafikken
Dansk Industri, Danmark
Godstransporter er ofte en del af længere logistikkæder, og forsinkelser kan dermed potentielt påvirke omkostningerne hos mange aktører og derigennem produktiviteten i store dele af erhvervslivet. Formålet med analysen var at kortlægge omkostningerne ved forsinkelser i godstrafikken for alle aktører i logistikkæderne.

2016-2017
Plan for trafikinformation
Vejdirektoratet, Danmark
Kunden udviklede en trafikinformations-strategi, hvor kundens fremadrettede rolle som aktør i markedet for trafikinformation skulle fastlægges. I den forbindelse var der behov for en teknisk (men ledelsesorienteret) analyse dels af, hvad markedet i dag leverer af trafikinformation, dels hvor markedet er på vej hen.

2016-2017
Gennemførelse af markedsafdækning (RFI)
Trafikselskabet Movia, Danmark
Konsulentfirmaet bistod kunden med gennemførelse af en markedsafdækning. Markedsafdækningen skulle indhente information om, hvilke dele af en Mobility as a Service (MaaS) løsning, som markedet kunne levere, samt hvordan en MaaS-løsning for København burde blive etableret (fx gennem et udbud eller ved at etablere rammebetingelser for at markedsaktører selv kan etablere en løsning).

2016-2017
Interim projektledelse
Trafikselskabet Movia, Danmark
Konsulentfirmaet bistod med interim projektledelse af kundens Mobility as a Service projekt.

2015-2016
Anskaffelse af lokomotiver
DSB, Danmark, Danmark
Kunden havde behov for at afklare den rette type afløser (el, diesel eller ombygget diesel) for en flåde af aldrende lokomotiver. Dette skulle ske ud fra både omkostnings-, risici- og miljøhensyn. Yderligere ønskede kunden en anbefaling af den bedste tilgang i relation til de nye lokomotivers vedligehold. Konsulentfirmaet gennemførte en analyse og levererede følgende leverancer: Afsluttende rapport, inkl. markeds- og teknisk afdækning; risikoanalyse; business case og Excel model til videre simulering; præsentationer for styregruppe, ledelse og Transportministeriets departement.
Søren var projektleder for opgaven og forestod udarbejdelse af beslutningsoplæg.

2015-2016
Køreplan for MaaS-projekt
Trafikselskabet Movia, Danmark
Konsulentfirmaet bistod kunden med udarbejdelse af en køreplan for at igangsætte et partnerskabsbaseret projekt vedrørende Mobility as a Service.

2015-2016
Vækstplan for vejgodstransporterhvervet
Transportministeriet, Danmark
Bistand til kunden vedrørende formulering af vækstplan for vejgodstransporterhvervet i Danmark med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelsesmulighederne i erhvervet, medarbejdernes kompetencer og erhvervets bidrag til grøn vækst og trafiksikkerhed.

2015
Foranalyse vedrørende mobilitetsapp
Trafikselskabet Movia, Danmark
Kunden overvejer at udvikle (eller facilitere udviklingen af) en mobilitets app. For at få et oplyst grundlag for en beslutning om den rette vej frem bistod konsulentfirmaet med gennemførelse af en foranalyse vedr. europæiske erfaringer.

2014
IT strategi
Førende dansk leverandør af serviceydelser og projekter indenfor elektriske installationer, Danmark
Motiveret af en opdateret forretningsstrategi ønskede kunden at formulere tilhørende IT-strategi. Søren faciliterede en række workshops hvori de IT Strategiske Principper blev formuleret i fællesskab, og sammenskrev herefter strategien.

2014
IT Strategi Opdatering
Førende globalt tankskibsrederi, Danmark
Som følge af en justering af forretningsstrategi havde kunden behov for at opdatere den eksisterende it-strategi. Da Søren havde bistået med at lave denne, kunne den nye strategi effektivt formuleres med bistand fra Søren og en kollega. Dette foregik gennem en række interviews og tæt samarbejde med kundens IT direktør.

2013
Design af forretningsmodel
Vejdirektoratet
Folketinget havde vedtaget at etablere en ny forbindelse over Roskilde Fjord, som skal være delvist brugerfinansieret. Vejdirektoratet ønskede som en del af forberedelserne til etablering af forbindelsen at se på hvilke eventuelle nye opgaver eller ansvarsområder dette kunne lede til for Vejdirektoratet, med fokus på brugerbetalingsopgaven. Med brug af rammeværk for forretningsmodeller, og erfaringer fra andre betalingsvejprojekter, udarbejdede Søren først en overordnet forretningsmodel og beskrivelse af de vigtigste processer relateret til betaling. Med brug af denne model formulerede Vejdirektoratet og Søren i samarbejde scenarier for organisering og ansvarsfordeling, som herefter blev evalueret. Søren udarbejdede afslutningsvist en samlet rapport, inklusiv anbefalet scenarie.

2013
IT strategi
Norsk rederi, Norge
Kunden, et førende biltransportrederi, ønskede at opdatere deres it-strategi til at reflektere ny forretningsstrategi og ændret driftsmodel.
Søren ledede det team, som gennemførte interviews og workshops, og som efterfølgende i samararbejde med kunden beskrev de nye it-strategiske principper og rationalerne for disse.

2013
Design af storskalaforsøg for kørselsafgifter
Transportministeriet, Danmark
Søren bistod arbejdsgruppen for roadpricing under Trængselskommissionen med at designe det foreslåede storskalaforsøg for roadpricing.

2012
IT projektreview
Norsk rederi, Danmark
Kunden ønskede et uafhængigt review af et igangværende systemudviklingsprojekt med fokus på en vurdering af sandsynligheden for dels at projektet kunne gennemføres, dels levere de gevinster der oprindeligt motiverede projektets initiering. Søren forestod analysen og udarbejdede en rapport til den øverste ledelse med konklusioner og konkrete anbefalinger.

2012-2013
Kørselsafgifter for lastbiler
Skatteministeriet, Danmark
Medarbejdere fra Skatteministeriet og andre dele af staten indgik sammen med konsulenter i et fælles program, der skulle definere løsningen, specificere servicekrav, vælge OPP-partner gennem udbud og slutteligt forestå test og udrulning sammen med den valgte partner.
I programmet arbejdede Søren i den arbejdsstrøm, der skulle tilvejebringe myndighedernes del af den samlede løsning. Søren havde ansvar for generelt at sikre en sammenhængende løsning set ud fra en myndigheds- og brugervinkel, og han ledede de projekter, der specifikt skulle sikre, at krav til/fra SKAT blev afspejlet i løsningsdesign og udbudsmateriale.

2012-2013
Design af ny driftsmodel
Førende Europæisk speditionskoncern, Danmark
Kunden ønskede at effektivisere gennem design af ny driftsmodel, med fokus på at identificere de forretningskritiske capabilities. Som en del af projektet ønskede kunden også at afdække i hvilken grad SAP’s transportation management løsning kunne understøtte disse capabilities.
Søren var ansvarlig for arbejdsstrømmen vedrørende terminal og distribution og havde en drivende rolle igennem hele projektets forløb, inklusiv design og leverance af workshops med mellem- og topledere, hvor capabilities blev identificeret, konsolidering af resultater sammen med kunden, samt design af den fremtidige driftsmodel på baggrund af workshops, industritrends og strategiske beslutninger afklaret med topledelsen.

2011
Foranalyse om dynamisk samkørsel
Vejdirektoratet, Danmark
Vejdirektoratet ønskede at undersøge, hvordan moderne teknologi (f.eks. smartphones) kan anvendes til at koordinere samkørsel samt herudfra evaluere potentialet for samkørsel i Trekantområdet – et område af Danmark, hvor der er stor trængsel på vejene og begrænsede alternativer til transport i bil. Søren udførte analysen og udarbejdede projektbeskrivelse, på basis af workshops med repræsentanter fra de relevante kommuner.

2011
Forretningsstrategi, applikationsstrategi og forberedelse af ERP implementering
Førende Europæisk speditionskoncern
Kunden ønskede at udskifte sit vigtigste it-system, grundet manglende funktionalitet og forældet teknologisk platform. Gennem interviews og workshops med topledelsen bistod Søren kunden med at formulere principperne for den fremtidige forretningsmodel, for implementering af globale initiativer og for organisatorisk design. Efterfølgende forestod Søren en analyse af de nuværende processer for at afdække dels forbedringsområder, dels områder hvor det var særligt vigtigt, at et nyt system kunne tilrettes kundens særlige behov.

2011
Projektreview
PostNord, Sverige
PostNord (fusionen af Posten Sverige og Post Danmark) havde en overbevisende business case for at omlægge den svenske posttransport fra luft/vej til bane/vej og på samme tid tage nye posthåndteringsmaskiner i brug. Dette ville kræve store investeringer i terminaler og tilkobling af disse til det svenske jernbanenetværk. Ved et kritisk beslutningspunkt havde Posten Norden derfor behov for et review af terminalprogrammets omkostningsestimater, risici og organisation. Søren udarbejdede derfor inden for disse områder dybdegående analyser sammen med andre ekspert-kolleger inden for programledelse og spor-design, således at kunden fik den ønskede klarhed. Søren stod endvidere i spidsen for udarbejdelsen af de tilhørende beslutningsoplæg til direktionen.

2010-2012
Strategisk evaluering
Førende Europæisk speditionskoncern, Danmark
Speditøren overvejede en omstrukturering af deres vejbaserede ydelser og havde behov for at evaluere forskellige strategiske scenarier. Ved hjælp af formulering af en struktureret business case bistod Søren kunden med at nå frem til en konklusion, og Søren assisterede også efterfølgende med at formulere formål med og tilgang til det resulterende pilotprojekt.

2009-2010
IT strategi
Større, nordeuropæisk færgerederi, Danmark
Efter en ændret forretningsstrategi og -organisation havde kunden behov for at indrette it-organisation og it-ydelser tilsvarende. Med strategien fik kunden fastlagt målene for it, og principperne for, hvordan målene skulle nås. Eksempelvis gav strategien basis for en efterfølgende beslutning om at outsource dele af de eksisterende it-ydelser for bedre at kunne fokusere på mere forretningsnære problemer. Søren var den primære, gennemgående konsulent på opgaven.

2008-2009
IT strategi
Førende globalt tankskibsrederi, Danmark
Strategien blev udviklet samtidig med, at kunden gennemførte et større opkøb, og strategien definerede dermed også struktur og opgaver for den fusionerede it-organisation. Et vigtigt element af den udviklede it-strategi var den tilhørende implementeringsplan, som gennem cost/benefit-analyser af de enkelte projekter påviste signifikante besparelser. Søren var den primære, gennemgående konsulent på opgaven.

Andre projekter

2019
Bistand til CIO
Aller Holding A/S, Danmark

2019
Udarbejdelse af it-strategi, målarkitektur og handlingsplan
Domstolsstyrelsen, Danmark
Konsulentfirmaet hjalp kunden med at udarbejde en it-strategi, en målarkitektur og en handlingsplan.

2018-2019
Innovation Accelerator
Ramboll Group A/S, Danmark
Etablering af Ramboll Innovation Accelerator; en stage-gated baseret process med formålet at generere, validere og accelerere innovative ideer i organisationen.

2018-2019
Udvikling af supportfunktionen
Horsens Kommune, Danmark
Projektet skulle fremtidssikre og robustgøre supportfunktionen i forhold til nuværende og fremtidige tilkommende opgaver affødt af den generelle digitalisering og den øgede adgang til digitale services for kommunens forvaltninger, medarbejdere, borgere og virksomheder.

2018
Innovationskompas for Byggeri
Rambøll-gruppen, Danmark
Som led i en intern strategiproces for Rambøll-gruppens byggeridivision, bistod Søren med at afdække sektorens værdikæde, største udfordringer og de aktuelle større innovationsinitiativer.

2017-2018
Konsulentbistand vedr. videndelings platform hos dansk røde kors esdh-opgaver og processer
Dansk Røde Kors, Danmark

2017-2018
Udvikling af it-strategi
Ramboll Group A/S, Danmark
Konsulentfirmaet assisterede kunden i udviklingen af den nye digitale strategi. Strategien tager afsæt i den overordnede corporate strategy, “Winning Together”, og understøtter den digitale udbredelse og gevinstrealisering af digitalisering hos kunden. Projektet inkluderede dataindsamling og syntetisering, workshopfacilitering, projekt- og interessentledelse samt kvalitetssikring.

2017
Support to develop a baseline overview of innovation activities
Rambøll Gruppen A/S, Danmark
Support for developing a baseline overview of on-going or planned digitalisation or innovation projects in the Ramboll Group, held up against the new group strategy.

2017
Facilitering af sikkerhedsworkshops
KL, Danmark
Bistand til at gennemføre workshops vedr. it-sikkerhed på skoleområdet. Behovet er i regi af brugerportalsinitiativet.

2017-2019
Udarbejdelsese af handlingsanvisninger på Smart City-området
Erhvervsstyrelsen, Danmark
Rambøll foretager en analyse af Smart City-området i Danmark for Erhvervsstyrelsen. Dette indebar en analyse af indsatsområder, som har potentiale for at forbedre, forenkle eller forøge den offentlige service. Der blev udarbejdet dybdegående analyser af udvalgte indsatsområder. Formålet var at etablere konkrete handlingsanvisninger for Erhvervsstyrelsen og et partnerskab, som efterfølgende kan implementere anvisningerne.

2017
Analyse af de reguleringsmæssige potentialer ved præcisionslandbrug
NaturErhvervstyrelsen, Danmark
Landbruget forventer i de kommende år at ibrugtage teknologier, der kunne muliggøre præcisionslandbrug. Analysen afdækkede, hvordan dette kunne samtænkes med reguleringsmæssige tiltag til gavn for både erhverv og samfundet generelt.

2016
Konceptuelt design for Liveable City Lab i Aarhus
Aarhus Kommune, Danmark

2015-2016
Ny it-organisation
Erhvervsstyrelsen, Danmark
Konsulentfirmaet gennemførte i samarbejde med kunden kortlægning af krav til og efterfølgende design og implementering af ny state-of-the-art it-organisering

2015
Udvikling af it-strategi
VP Securities A/S, Danmark
Som opfølgning på en ny forretningsstrategi bistod konsulentfirmaet med formulering af en ny it-strategi

2014
IT Health Check
Femern A/S, Danmark
Som forberedelse til konstruktionsfasen af Femern Bælt forbindelsen bistod konsulentfirmaet med at gennemgå Femerns it, både teknisk og organisatorisk. Leverancen var en rapport, der dels dokumenterede den aktuelle situation, dels foreslog en række tiltag til at styrke Femerns it. Søren var den primære, ledende konsulent, sammen med tre andre kolleger.

2014
Strategi for DMI
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Danmark
Forventningerne til DMI er under forandring, konkurrencen vokser og vejrdata skal måske sættes fri. DMI formulerede derfor i foråret 2014 ny overordnet strategi, med konsulentbistand. Søren havde ansvaret for teknologidimensionen af strategien.

2012
Review af projektportefølje
SKAT, Danmark
SKAT ønskede at foretage et overordnet, uafhængigt review af de forudsætninger og rammer, under hvilke SKAT gennemfører de it-udviklingsprojekter, der ikke indgår som del af systemmoderniseringens fase 2. Søren ledede et team af konsulenter, som på baggrund af materiale og interviews udarbejdede en rapport med konklusioner og konkrete anbefalinger.

2011
IT strategi
Førende dansk leverandør af serviceydelser og projekter indenfor elektriske installatione
Kunden havde behov for at opdatere it-strategien som følge af en række ændringer, både internt (ny ERP-platform; omkostningsreduktionsprogram) og eksternt (ændret forretningsklima; ændringer hos sourcingpartner). På baggrund af forudgående arbejde hjalp Søren med at formulere den nye it-strategi med fokus på at gøre strategien operationel og vedkommende. Søren var den primære, gennemgående konsulent på opgaven.

2011
Digitaliseringsplan
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, Danmark
Forvaltningen havde behov for en overordnet strategi, plan og styringsmodel for digitaliseringsinitiativer på tværs af enheder, dækkende også projekter initieret fra anden side (stat, region). Gennem workshops blev strategi, behov og prioriteter afdækket, og der blev herefter udarbejdet anbefalinger til den fremadrettede styringsmodel. Søren var den primære, gennemgående konsulent på opgaven.

2010
IT strategi
COWI, Danmark
Efter en række opkøb gennem de senere år ønskede COWI at nå frem til en “One Company” organisation med fælles processer og værktøjer på tværs af hele virksomheden. Der var behov for at formulere en it-strategi til at understøtte dette.
Søren var den primære konsulent på opgaven og forestod såvel forberedelse som facilitering af workshops samt den afsluttende formulering af it-strategirapporten.
Som en del af opgaven formulerede Søren et high-level roadmap for implementeringen af strategien, og indledende business cases for de underliggende projekter.

2009
IT projektreview
Rigspolitiet, Danmark
Fortrolig

2009
Strategi for BI-ydelser
Større dansk it-serviceleverandør, Danmark
Strategien blev udarbejdet for at sikre, at kunderne tilbydes en attraktiv og sammenhængende vifte af BI-produkter og BI-serviceydelser. Søren forestod facilitering af en fælles forståelse, og herefter formulering af strategien. Som en del af strategien udarbejdede Søren indledende planer og business case for eksekveringen af strategien. Søren var den primære, gennemgående konsulent på opgaven.

2000-2008
Diverse IT implementeringsprojekter
Maersk Sealand, Arla, Posten Norge, Post Danmark m.fl., Danmark
Søren leverede (som udvikler/arkitekt, konsulent og projektleder) en række beslutningsstøtteløsninger, med anvendelse af teknologier som Oracle, SAS, Business Objects, Cognos, C++. Disse løsninger hjalp kunder med at realisere gevinster som: omkostningsbesparelser ved optimering af vejtransport og container flows; øget supply chain visibility for bl.a. containere og lastbiler; rapportering af KPI’er.

1998-2000
Opstart af matematisk forskningscenter
Aarhus Universitet, Danmark
Søren var ansvarlig for opstarten og driften af et matematisk forskningscenter. Dette inkluderede blandt andet ansvar for budget/regnskab, web-site, publikationsserier, arrangere konferencer/workshops/kurser, internationalt samarbejde, etc.

Publikationer

Efter et kig på scenarierne for vejtransporten ser jeg én klar vej frem Klimamonitor, 20. oktober 2021

Hvad er det egentlig omverdenen skal kopiere, Dan Jørgensen?, Klimamonitor, 11. august 2021

Nekrolog over Klimaloven (26. juni 2020 – 27. juni 2021), Klimamonitor, 27. juni 2021

Der mangler politikere med Schlüters mod til at stramme bæltet ind – denne gang for at redde klimaet, Ræson, 21. juni 2021 (med Mikkel Bahl)

Projektet om Lynetteholmen er et overgreb på demokratiet, Ræson, 26. maj 2021

Derfor har vi som grøn festival fravalgt klimakompensation, Klimamonitor, 10. maj 2021

Konsulent til lufthavnsdirektører: Jeres klimaforslag er tonedøvt, Altinget, 16 marts 2021

Rådgiver: Her er principperne, der bør være rettesnor for nye trafikprojekter, Altinget, 13. januar 2021

Her er det positive og det negative i klimaaftalen for transport, KlimaMonitor, 6. december 2020

Var klimaloven bare en narresut, Ræson, 25. november 2020

Selvstyrende biler kan blive en pestilens, MobilityTech, 16. november 2020

Regeringen er visionsløs, når det kommer til elbiler, Ingeniøren, 28. oktober 2020 (med Jens Martin Skibsted)

Lad os få åbnet for beregningsmodellerne, 21. oktober 2020, MobilityTech

Det er mere retfærdigt at lave en miljøbetalingszone end ikke at gøre det, Politiken KlimaMonitor, 6. august 2020

Politikerne vil skabe vækst på symptom-behandling i stedet for at lade forureneren betale, Politiken Klimamonitor, 19. juni 20202

Indtil for nylig negligerede jeg elcyklen – men covid-19 viser dens samfundsnyttige potentiale, Politiken Klimamonitor, 12 maj 2020

Danmark som grønt foregangsland er en myte – vi kan ikke engang leve op til Paris-aftalen, Politiken Klimamonitor, 28. april 2020

Det vil kræve mere radikale forandringer at nå de 70 pct., end nogen vil indrømme, Ræson, 8. januar 2020

Klimamål er intet værd uden klimahandling. Derfor er der stadig kraftigt behov for Alternativet, Ræson, 3. juni 2019

Flyskatter er både fornuftige og retfærdige, 10. december 2018 (med Andreas Børresen Hvilsom, Ole Bigum Nielsen, Jonas Holm, Jesper Theilgaard)

Roadpricing er på vej, Ingeniøren, 5. november 2018.

Regeringens klimaplan er helt utilstrækkelig symptombehandling, Ræson, 19. oktober 2018

5 spørgsmål til klima-fodslæberne, Ræson, 30. juni 2018

Fremtidens Mobilitet – artikel i magasinet ‘Deleby – Et samskabt magasin om byens deleøkonomi’ (ISBN 978-87-983096-3-5), Danmarks Arkitektur Center, 24. november 2016

Kørselsafgift. Hvor længe tør politikerne ventePolitiken, 19. december 2013 (med Ole Lykke Christensen)

Trængselskommissionens anbefalinger – en mission impossible?, Altinget, 9. oktober 2013 (med Ole Lykke Christensen)

Hvem skal trængsle mindre?, Børsen, 2013 (med Ole Lykke Christensen)

Ryk sammen i nødsporet, Ingeniøren, 2013 (med Ole Lykke Christensen)

Elbiler skal appellere til både pengepungen og miljøbevidstheden, Ingeniøren, 2012

Deleøkonomi: Adgang erstatter ejerskab, Politiken, 2012

Trængselsringen forsvandt – så hvad gør vi ved trængslen?, Berlingske, 2012

3D-print-teknologien kan kickstarte en bæredygtig økonomi, Ingeniøren, 2012 (med Rasmus Nielsen)

Picard groups of Deligne-Lusztig varieties – with a view toward higher codimensions
Beiträge zur Algebra und Geometrie / Contributions to Algebra and Geometry 43 (2002) pp. 9-26

Error-correcting codes from higher-dimensional varieties
Finite Fields and Their Applications 7 (2001) pp. 530-552

The Geometry of Deligne-Lusztig varieties; Higher-dimensional AG codes
Ph.d-thesis, Department of Mathematics, University of Aarhus, 1999

Canonical bundles of Deligne-Lusztig varieties
Manuscripta Math. 98 (1999) pp. 363-375

Rational Points on Curves over Finite Fields
Lecture Notes Series No. 64, Department of Mathematics, University of Aarhus, 1995