Transportsektorens eufemismer

På et tidspunkt i 2020 blev jeg opmærksom på hvor ofte det sker at der i rapporter står noget i stil med “udvidelsen af motorvejsstrækning X vil (ud over anlæg) føre til en årlig merudledning af XX.000 tons CO2. Set i forhold til Danmarks samlede udledninger udgør dette dog kun 0,X%, hvorfor påvirkningen vurderes acceptabel.”

For det første mener jeg ikke at det tilkommer embedsværk eller rådgivere at tage stilling til om en øgning af vores CO2-udledning er acceptabel, for det andet tenderer det manipulation når et tal sættes i forhold til et meget større (eller omregnes til et antal husstandes emissioner, som det også sker), fordi alle emissioner er jo en sum af bidrag. 

Derfor lavede jeg en Twitter-tråd hvor jeg samlede eksempler på diverse eufemismer om emissionerne fra infrastrukturprojekter. Men da emissionerne som nævnt summer op, synes jeg der er brug for et overblik over hvor meget det reelt er man slår hen. For vejen til transportsektorens konstant stigende emissioner og deraf følgende klimakrise er brolagt med bestlutninger der øger med 100.000 ton her, 150.000 ton der, .etc.

Jeg har derfor lavet nedenstående liste over alle kendte vejprojekter, og markeret eufemismerne i omtalenn af CO2-udledningerne. Som det ses er det kun få omtaler som både neutrale og dækkende. 

I min gennemgang studsede jeg også over følgende:

  1. Hvorfor er der ikke en standardtabel med nøgletal til VVM/miljøkonsekvensvurderinger som VD og alle rådgivere kunne bruge, der også inkluderer CO2 (anlæg) og CO2 (årligt efter åbning)?
  2. Hvordan kan det i 2019-2020 gå til at VD sender indstillinger til TRM uden at angive CO2-udledninger (men kun samfundsøkonomi)?
  3. Hvordan kan miljøkonsekvensvurdering for Lynetteholm Metro blive lagt op til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune uden at forklædet indeholder CO2-estimater?

Bidrag om projekter som ikke allerede er på listen kan sendes til mig på mail@sorenhave.dk. Brug helst flg format:

  • Projektnavn:
  • Status: Anlægsfase / Besluttet / VVM udarbejdet / strategisk analyse
  • Dokumenttype:
  • Link til dokument:
  • Citat af omtalen af klimaeffekten:
  • Emissioner (ton CO2) fra anlæg:
  • Emissioner (ton CO2/år) fra trafikale effekter

Listen kan blive lang, givet alle de vejprojekter der ligger i skuffen.

(Scroll ned for at se tabellen … )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnavn Status Dokumenttype Citat af omtalen af klimaeffekten Emissioner (kton CO2) fra anlæg Emissioner (kton CO2/år) fra trafikale effekter
Femern-tunnel Anlæg VVM Anlæg af en sænketunnel vil resultere i emissioner på ca. 2,0 mio. t CO2-ækvivalenter over hele anlægsfasen. Den årlige danske CO2-emission i 2008 var til sammenligning ca. 50. mio. t, og anlægsfasens årlige, gennemsnitlige CO2-udslip (ca. 0,3 mio. t CO2) vil svare til ca. 0,6 pct. af Danmarks årlige CO2-emission. 1977 -190 (relativt til status quo; forudsat færgen ikke elektrificeres)
Nordhavns-tunnel Anlæg Hvidbog Det vurderes, at det samlede omfang af henholdsvis emissioner og energiforbrug vil være lille set i forhold til Danmarks nationale emissioner og energiforbrug. Ikke angivet (mit bud: 150) Ikke angivet (mit bud: mindst 20) 
Lynetteholm: Jordopfyldning VVM VVM Projektets samlede klimapåvirkning for anlægs- og driftsfasen, som inkluderer både direkte emissioner og indirekte kilder relateret til transport og produktion af materialer medfører en anslået CO2 emission i størrelsesordenen 350.000 tons. Det er vurderet at projektet samlede påvirkning af det globale klima som følge af udledning af CO2 er moderat. 350 0
Lynetteholm: Østlig Ringvej Analyse For-undersøgelse Lille stigning i CO2-udledning. Østlig Ringvej vil medføre en stigning i CO2-udledningen fra vejtrafikken i hovedstadsområdet med 17.700 ton om året i 2035 uden brugerbetaling og trafiksanering. Det svarer til en stigning på cirka 0,6 pct. i forhold til en situation uden Østlig Ringvej. Ikke angivet (mit bud: 500 – Femern er 2.000) 18
Lynetteholm: Metro Analyse For-undersøgelse Overordnet viser modellen, at langt størstedelen af klimapåvirkningen fra metroen, når både anlæg, drift og
vedligehold tages i betragtning, stammer fra anlægsfasen.
Ikke angivet (mit bud: mindst 50 – Cityringen udledte 380) 0
HH-forbindelse Analyse Strategisk analyse En HH-forbindelse forventes at bidrage til en mindre forøgelse af CO2-udledningen fra anlægget af forbindelsen og den nye trafik der skabes over Øresund. Den samfundsøkonomiske betydning af CO2-udledningen er dog lille. 8-900 (vej); 1.400-2.000 (vej og bane) 40
Hærvejs-motorvej: Haderslev-Give VVM VVM Ny Midtjysk Motorvej vil medføre en stigning i den samlede biltrafik, og sammenlignet med den nationale udledning af CO2 fra vejtrafik, vil anlæg af Ny Midtjysk Motorvej give et begrænset ekstra bidrag i størrelsesordningen [sic] af 0,2-0,3% i 2030 300 32
Hærvejs-motorvej: Give-Hobro Analyse Miljø-vurderings-rapport [Klima slet ikke undersøgt] Ikke undersøgt Ikke undersøgt
Udvidelse af E45: Aarhus N – Randers N VVM Miljø-konsekvens-vurdering Udbygning af motorvejen vil i mindre grad modvirke Danmarks forpligtelse til reduktion af emissioner af CO2. Sammenlignet med den nationale udledning af CO₂
fra transport vil motorvejsudbygningen give anledning til et begrænset ekstra bidrag. Påvirkningen af klimaet vurderes således at være mindre.. [Dog ros for at minde om 70%-målet]
90 3
Udvidelse af E45: Vejle-Skanderborg Analyse Miljø-konsekvens-vurdering Der er tale om et større anlægsprojekt på regionalt plan, og udledningen af CO2, der er estimeret til ca. 100.000 tons, vil som følge af udbygningen (forbrug af materialer og til anlægsarbejder) i sig selv være stor. Udledningen kun vil forekomme i anlægsfasen og er minimal (mindre end 1%) i forhold til de totale nationale CO2-emissioner fra vejtrafikken i 2018. Det vurderes derfor, at merbidraget til påvirkning af det globale klima som følge af udledning af CO2 under udbygningen vil være mindre. … Merudledningen af CO2 i driftsfasen som følge af udbygningen vurderes derfor at udgøre en minimal andel af de totale nationale CO2-udledninger, hvorfor bidraget til påvirkning af det globale klima som følge af udbygningen vil være ubetydeligt. 100 Ikke angivet(!)
Opgradering af E55 VVM Miljø-konsekvens-vurdering Den beregnede CO2 mængde svarer til den mængde CO2 som ca. 1000 borgere (Danmark) giver anledning til. Den miljømæssige- og klimamæssige belastning er i forhold til antallet af indbyggere i Danmark (5,8 mio.) er således ca. 0,02 % af den samlede belastning (regnet som antal borgere). Den beregnede værdi viser at der tale et begrænset bidrag til påvirkning af klimaet. Ikke angivet 10
Frederikssund-motorvejens 3. etape Analyse VVM I det første år vil der være en merudledning på lidt over 30.000 tons CO2. Dette tal vil falde, efterhånden som bilparken bliver el dreven Ikke angivet 30
3. Limfjords-forbindelse Analyse VVM Den øgede udledning (0,14%) af CO2 ved brug af motorvejen medfører en meget begrænset påvirkning af den globale drivhuseffekt  Ikke angivet, men tidligere estimeret til 250  70 (0,14% af 50 mio)
Kattegatforbindelse Analyse        
Als-Fyn bro + mmotorvej Analyse        
Sydlig ring 5 VVM        
Kalundborg-motorvejens 3. etape VVM        
Dette indlæg blev udgivet i Bæredygtig transport, Politik. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *